Bases completes per a participar a EllasSonDeAqui

 

1.- EMPRESA ORGANITZADORA

L'organitzador del PROGRAMA DE SUPORT A l'ESPORT FEMENÍ ELLASSONDEAQUÍ, a partir d'ara, PROGRAMA, és NUFRI, S.A.T. Núm. 1596 "NUFRI", entitat inscrita en el Registre Mercantil amb número d'identificació fiscal CIF F25011461. Entitat amb domicili social en Ctra. El Palau, Km 1, 25230 Mollerussa a la qual hauran de dirigir-se totes les comunicacions i notificacions relatives al desenvolupament d'aquest, en el domicili anteriorment referit.
S.A.T. Núm. 1596 "NUFRI", és propietària de la marca de Pomes Livinda, única patrocinadora de ELLASSONDEAQUÍ i aportadora única i en exclusivitat de fons a la PLATAFORMA.

 

2.- DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

El PROGRAMA pretén el patrocini de dones que practiquen l'esport, sigui en escoles esportives o de forma federada, a títol individual o en grup, residents a Espanya o de nacionalitat espanyola, perquè puguin continuar amb la pràctica, millorar el seu rendiment, desplaçar-se a un esdeveniment esportiu o qualsevol altra actuació que els permeti créixer com a esportistes i poder aconseguir els seus objectius. Mitjançant el patrocini que realitzarà l'empresa organitzadora, es pretén convertir en realitat els projectes protagonitzats per dones esportistes. L'import del patrocini estarà subjecte a l'aplicació dels impostos corresponents.

Qui vulgui participar en el PROGRAMA, podrà enviar el seu projecte per a ser patrocinat completant el formulari que es troba en la web (http://www.ellassondeaqui.com/es/participa, juntament amb un vídeo on s'expliqui el projecte, i una fotografia de la/s participant/s.

En el cas que en el projecte participin menors d'edat, caldrà adjuntar, a més, l'autorització corresponent dels seus pares, o tutors legals, que podran descarregar-se en el següent enllaç: Descàrrega AutorizacióMenors
 

3.- FINALITAT DEL PROGRAMA
 

L'objectiu del PROGRAMA és, impulsar, promoure, fomentar i donar suport a l'esport femení amateur, de base i professional.

 

4.- QUI POT PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

Poden participar en EL PROGRAMA, a títol individual o en grup, totes les dones que practiquin esports en escoles d'esports o de forma federada residents a Espanya.
Per a les participants individuals l'edat mínima és de 14 anys.

La participació de menors ha d'estar sempre subjecta a l'autorització corresponent dels seus pares o tutors legals, que podran descarregar-se en el següent enllaç: Descàrrega AutorizacióMenors
 

5.- DATES D'INICI I FINAL DEL CONCURS

El PROGRAMA es dividirà en dues fases: La primera, durant la qual es presentaran els projectes i es promocionaran, en els termes que s'exposaran en l'apartat 13 d'aquestes bases. La segona, en la qual es decidirà, dels projectes presentats, quins són els seleccionats per a ser patrocinats.

El primer termini, és a dir, de presentació de projectes i de promoció, serà des del 15 de desembre de 2023 al 13 d'agost 2024, tots dos inclusivament. Qualsevol proposta que sigui presentada fora del termini establert, es tindrà per no presentada.

El segon termini, és a dir, el de selecció dels projectes a patrocinar, s'obrirà el dia 13 d'agost de 2024 i acabarà el dia 15 de setembre de 2024.

Una vegada les ambaixadores hagin seleccionat els projectes a patrocinar, NUFRI contactarà, entre el 15 i 30 de setembre de 2024, amb les seleccionades a través dels mitjans que figurin en el formulari. El contacte servirà per a comunicar que han resultat ser les seleccionades i sol·licitar-los que, en el termini màxim de set (7) dies, responguin amb un email al correu: info@ellassondeaqui.com indicant que accepten el patrocini i certificant que la proposta seleccionada encara continua vigent en la data del lliurament del patrocini.

A l'efecte del que es preveu en el present paràgraf, el termini màxim de set (7) dies abans indicat es computarà per dies naturals comptats a partir de la comunicació, quedant inclòs el setè dia.

Si transcorregut aquest termini de set (7) dies no es rebés resposta per part d'alguna/s de la/s seleccionada/s, s'entendrà que renuncien al patrocini, i l'organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat, podent lliurar el patrocini a les següents en el rànquing de classificació.

Els noms de les guanyadores seran publicitats per a la promoció de la plataforma, marca Livinda i Grup Nufri en els canals que NUFRI consideri oportuns.

6.- MECÀNICA DEL PROGRAMA

Per a participar en el concurs, s'hauran d'emplenar el formulari que es troba en l'apartat participa de la web (http://www.ellassondeaqui.com/es/participa), dins del primer termini de presentació (des de l'15 de desembre de 2023 i fins al 13 d'agost de 2024). Tots els projectes hauran de contenir:

 • La categoria en la qual es presenta:
  • Modalitats olímpiques
    
  • Elit
    
  • Amateur
    
 • El formulari amb les dades emplenades:
  • Si hi hagués menors, el formulari d'autorització, un per cada menor.

 • Un vídeo on la o les protagonistes expliquen quin és el seu somni esportiu.
   
 • Una fotografia de l'esportista o membres de l'equip i/o club que presenta/an el projecte.
   

Cada participant podrà enviar un sol projecte al concurs de #EllasSonDeAqui per modalitat esportiva.

L'import sol·licitat per cada projecte, no podrà superar les següents quantitats segons la categoria:

 • Modalitats olímpiques: els 5.000 euros, ni ser inferior als 100 euros.
   
 • Elit: els 5.000 euros, ni ser inferior als 100 euros.
 • Amateur: els 3.000 euros, ni ser inferior als 100 euros.
   

7.- CONSELL ASSESSOR

El PROGRAMA #ELLASSONDEAQUÍ, compta amb un Consell Assessor format per esportistes, especialistes en comunicació i professionals rellevants en els seus àmbits que seran les encarregades de seleccionar els projectes que es patrocinaran. Els integrants es poden consultar en la web: www.ellassondeaquí.com/nuestras-embajadoras/

Els criteris que s'utilitzaran per a seleccionar els projectes, seran els següents:

 • Impacte social: possibilitat d'estar potenciant una esportista d'elit o creant un projecte social en un lloc determinat.

 • Possibilitat que surti el projecte en mitjans de comunicació.

 • Divulgació del vídeo promocional en les xarxes socials.

 • Presència del projecte i de la marca (Livinda) a les xarxes socials. Es valora l'esforç que faci l'esportista i/o equip, per a involucrar el seu entorn i aconseguir el màxim de engagement (“Likes” i “Comparticions”)

 •  Originalitat en el vídeo promocional de presentació del projecte.

 • Nombre de nenes, noies o dones que es beneficien de manera directa amb el projecte.

 • Continuïtat del projecte en el futur.

 • Expectatives que els projectes tingui una continuïtat en el futur.

 • Repercussió territorial del projecte:

  • Local

  • Estatal, europeu, mundial

 • Que no disposin de cap mena de esponsorització o patrocini econòmic

 • No compta tenir ajudes en espècies d'empreses externes (roba, suplements i altres).

 • Que sigui condicionant l'aportació per la consecució de l'objectiu.

 • Nombre d'entrenadores, dirigents dones, fisioterapeutes dones, psicòlogues ... implicades en el projecte.
   

8.- PATROCINI

El Consell Assessor de ELLASSONDEAQUÍ, puntuaran els projectes segons els criteris de l'apartat 7, creant un rànquing per categoria, del qual es patrocinaran íntegrament, segons categoria:

 •  Modalitats olímpiques: el primer projecte classificat, fins a 5.000 euros per any, cada any, durant l'actual cicle olímpic.

 •  Elit: el primer projecte classificat, fins a 5.000 euros.

 •  Amateur: els dos primers classificats, fins a 3.000 euros per projecte.

El Consell Assessor es reserva el dret a desqualificar les propostes que no compleixin les condicions que s'especifiquen en aquestes bases.

 

9.- PREMI ESPECIAL TERRITORI

​9.1.- DESCRIPCIÓ DEL PREMI

Mitjançant un acord entre el CLUB ESPORTIU CAT I GAT i la plataforma ELLASSONDEAQUÍ, atorguessin un premi especial, anomenat PREMI ESPECIAL TERRITORI, després que les ambaixadores de la PLATAFORMA hagin adjudicat els patrocinis de la categoria: olímpica, elit i amateur, a un dels projectes restants (tots els que no hagin estat premiats seran susceptibles de rebre-ho) sempre que la/s esportista/s de la candidatura sigui/n nascuda/s o resident/s al Pla d'Urgell. Per l'anterior, el premi ESPECIAL TERRITORI, només podran ser lliurat residents o nascudes en el territori. Entenent per TERRITORI la comarca del Pla d'Urgell.

9.2.- COMPOSICIÓ DELS FONS

El CLUB ESPORTIU CAT I GAT, en la prova que organitza anualment a la comarca del Pla d'Urgell, denominada: Cat i Gat, recaptarà 1 € (un euro) de cada inscrit per a donar-lo de manera solidària a la plataforma ELLASSONDEAQUÍ, per part seva, el patrocinador de la plataforma, POMES LIVINDA, afegirà la mateixa quantitat que ha lliurat el CLUB ESPORTIU CAT I GAT per a completar el PREMI. Per tant, la part econòmica del patrocini, anomenats fons, es construiran al 50% per part del CLUB ESPORTIU CAT I GAT i el 50% restant per part de la plataforma.

9.3.- ELECCIÓ DE LA/LES GUANYADORA/AS

L'elecció del projecte guanyador del PREMI ESPECIAL TERRITORI es durà a terme pel CLUB ESPORTIU CAT I GAT, de forma totalment subjectiva i poden tenir en compte la participació de la/les esportista/as a l'esdeveniment esportiu organitzat pel CLUB ESPORTIU CAT I GAT l'any en curs.
 

10. CONTRACTE DE PATROCINI

Les dones responsables dels projectes seleccionats signaran un contracte de patrocini amb el Grup Nufri d'un any de durada per a les categories elit, amateur i premi especial territori. Per a la categoria modalitats olímpiques, per als anys restants a finalitzar el cicle olímpic actual. En el contracte, el Grup Nufri es comprometrà a patrocinar durant els anys acordats en el contracte, al projecte amb l'import sol·licitat.

Per la seva part la/les esportistes es comprometen a:

Categoria elit i modalitats olímpiques:

 • Tres directes en línia a l'any: inicio temporada, tancament de temporada i dies previs a competició internacional destacada: mundial, europeu, jocs olímpics. Aquest últim directe podria reemplaçar-se per roda de premsa presencial.
 • Presencia logotip de EllasSonDeAquí i Livinda en roba i material de competició.
 • Participació en les Jornades de Comunicació, dona i esport.
 • Dues publicacions (post) i quatre stories mensuals (dos serien la pròpia promoció dels post i les altres dues, stories en les setmanes que no hi ha post) amb presència de la marca.
 • Presència en activitat anual organitzada per livinda.

Categoria amateur:

 • Foto de club/equipo amb productes, pomes, Livinda.
 • Tanca publicitària en l’ instal·lació de competició.
 •  Presència de EllasSonDeAquí i Livinda a la roba de competició.
 • Participació en els Jornades de Comunicació, dona i esport.
 • Dues publicacions (post) i quatre stories mensuals (dues serien la pròpia promoció dels post i els altres dues, stories en les setmanes que no hi ha post) amb presència de la marca.
 • Un directe en línia a l'any
 • Participació presencial en activitat anual organitzada per Livinda.

Premi especial territori:

 • Foto de club/equipo amb productes, pomes Livinda i el Club Esportiu Cat i Gat.
 • Presència del logotip de EllasSonDeAquí i Livinda i del Club Esportiu Cat i Gat a la roba de competició.
 • Participació en les Jornades de Comunicació, dona i esport.
 • Dues publicacions (taula) i quatre stories mensuals (dues serien la pròpia promoció dels post i les altres dues, stories en les setmanes que no hi ha post) amb presència EllasSonDeAquí i el Club Esportiu Cat i Gat.
 • Un directe en línia l'any en les xarxes de EllasSonDeAquí i el Club Esportiu Cat i Gat.
 • Participació presencial en activitat anual organitzada per la plataforma EllasSonDeAquí i el Club Esportiu Cat i Gat

La no acceptació del patrocini en les condicions fixades en les presents Bases implicarà la renúncia total a aquest.
 

11.- ACTE DE RECONEIXEMENT DE LES SELECCIONADES

Les propostes seleccionades i més representatives, triades pel Consell Assessor, seran convocades a la Jornada Comunicació Dona i Esport de l'any en curs, per a ser presentades com les patrocinades.

El dia, hora i lloc de l'acte serà comunicat a les guanyadores amb suficient antelació.
 

12.- CONTINGUT DELS VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Els vídeos no podran ser, a criteri de NUFRI, contraris a la llei, a la moral ni a l'ordre públic, ni resultar ofensius o molestos, entenent per aquests els que tenen contingut violent, pornogràfic, racista o de mal gust, o que, per qualsevol altra causa, segons el parer de NUFRI, puguin lesionar o causar perjudici a la imatge de NUFRI o terceres persones, reservant-se NUFRI la facultat d'exigir i / o procedir a la seva immediata desqualificació.
Els participants menors de 18 anys garanteixen que han obtingut el consentiment exprés dels pares, mares o tutors d'aquests menors per a l'ús i difusió de la seva imatge dins del marc d'aquest PROGRAMA i que assumeixen qualsevol responsabilitat que de la mateixa es pogués derivar, exonerant expressament a NUFRI de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

A més, s'exonera a NUFRI de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure's a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

Igualment, s'exclou a NUFRI de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure a l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració els drets de propietat intel·lectual si s'escau, i per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web.
 

13.- DIVULGACIÓ DELS VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Les participants que concursen accepten que NUFRI pugui difondre en la web, xarxes socials i en mitjans de comunicació els vídeos de presentació del projecte de les participants per a incentivar la participació i difondre l'ADN de la plataforma #ELLASSONDEAQUÍ.

Totes les participants accepten, a més, que, d'acord amb les normes de les xarxes socials, els vídeos poden ser compartides per altres usuaris i altres xarxes socials. La participació en el PROGRAMA suposa, per tant, l'acceptació de les normes de les xarxes socials.
 

14.- UTILITZACIÓ DEL NOM I IMATGE DE LES SELECCIONADES

Pel simple fet de la participació en el present PROGRAMA, les participants consenten que, en cas de resultar els seus projectes seleccionats, NUFRI informe i utilitzi el nom de les seleccionades i la seva procedència en totes aquelles activitats relacionades amb el patrocini, amb finalitats publicitaris o de divulgació, a través de qualsevol mitjà, sense que les seleccionades tinguin dret a rebre pagament o cap contraprestació per això i sense que aquesta difusió hagi de sotmetre's a límit temporal o territorial algun.
 

15.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Pel simple fet de la participació en el present PROGRAMA, les participants consenten que, en cas de resultar els seus projectes seleccionats, NUFRI informe i utilitzi el nom de les seleccionades i la seva procedència en totes aquelles activitats relacionades amb el patrocini, amb finalitats publicitaris o de divulgació, a través de qualsevol mitjà, sense que les seleccionades tinguin dret a rebre pagament o cap contraprestació per això i sense que aquesta difusió hagi de sotmetre's a límit temporal o territorial algun.

 

16.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Les participants, pel mer fet de participar en EL PROGRAMA, accepten aquestes bases. El reconeixement com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establerts en el punt 3 d'aquestes Bases.

L'incompliment de qualsevol de les Bases per part de la participant determinarà la seva immediata eliminació.

Si la seleccionada que opta al patrocini resultés no complir amb els requisits exigits en les presents bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids o no donés les dades necessàries que li siguin sol·licitats, no accedirà als patrocinis objecte de la present promoció.
 

17.- RESPONSABILITAT

NUFRI no assumeix cap responsabilitat per aquelles sol·licituds que s'hagin enviat a una adreça de correu electrònic incorrecta, siguin il·legibles, s'hagin perdut, s'hagin danyat o s'hagin retardat durant el procés de transmissió/envio per qualsevol raó.

18.- LLEI D'APLICACIÓ I JURISDICCIÓ.

La Promoció estarà subjecta a totes les lleis i reglaments espanyols d'aplicació.

NUFRI i les participants en la Promoció, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Lleida, per a qualsevol controvèrsia i que pogués derivar-se de la Promoció.