Bases completes per a participar a EllasSonDeAqui

 

1.- EMPRESA ORGANITZADORA

L'organitzador del CONCURS és NUFRI, S.A.T. Núm. 1596 "NUFRI", entitat inscrita en el Registre Mercantil amb número d'identificació fiscal CIF F25011461. Entitat aquesta, amb domicili social en Ctra. El Palau, Km 1, 25230 Mollerussa a la qual hauran de dirigir-se totes les comunicacions i notificacions relatives al desenvolupament d'aquest, en el domicili anteriorment referit.

 

2.- DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

El concurs pretén el patrocini de dones que practiquen l'esport, ja sigui en escoles esportives o de forma federada, a títol individual o en grup, residents a Espanya o de nacionalitat espanyola, perquè puguin continuar amb la pràctica, millorar el seu rendiment, desplaçar-se a un esdeveniment esportiu o qualsevol altra actuació que els permeti créixer com a esportistes i poder aconseguir els seus objectius. Mitjançant el patrocini que realitzarà l'empresa organitzadora, es pretén convertir en realitat els projectes protagonitzats per dones esportistes. L'import del patrocini estarà subjecte a l'aplicació dels impostos corresponents.

Qui vulgui participar en el concurs, podrà enviar el seu projecte per a ser patrocinat completant el formulari que es troba en la web (http://www.ellassondeaqui.com/es/envianos-tu-proyecto), juntament amb un vídeo on s'expliqui el projecte, i una fotografia de la/s participant/s. En el cas que en el projecte participin menors d'edat, caldrà adjuntar, a més, l'autorització corresponent dels seus pares, o tutors legals, que podran descarregar-se en el següent link: Descàrrega AutoritzacióMenors.

 

3.- FINALITAT DEL CONCURS
 

L'objectiu del CONCURS és, impulsar, promoure, fomentar i donar suport a l'esport femení amateur i de base i professional.

 

4.- QUI POT PARTICIPAR EN EL CONCURS
 

Poden participar en EL CONCURS, a títol individual o en grup, totes les dones que practiquin esports en escoles d'esports o de forma federada residents a Espanya.

Per a les participants individuals l'edat mínima és de 14 anys.

La participació de menors ha d'estar sempre subjecta a l'autorització corresponent dels seus pares o tutors legals, que podran descarregar-se en el següent link: Descàrrega AutoritzacióMenors.

 

5.- DATES D'INICI I FINAL DEL CONCURS
 

El concurs es dividirà en dues fases: La primera, durant la qual es presentaran els projectes i es promocionaran, en els termes que s'exposaran en l'apartat 10 d'aquestes bases. La segona, en la qual es decidirà, dels projectes presentats, quins són els seleccionats per a ser patrocinats. El primer termini, és a dir, de presentació de projectes i de promoció, serà des de l'11 de desembre de 2020 al 14 d'agost 2021, tots dos inclusivament. Qualsevol proposta que sigui presentada fora del termini establert, es tindrà per no presentada.

El segon termini, és a dir, el de selecció dels projectes a patrocinar, s'obrirà el dia 15 d'agost i acabarà el dia 15 de setembre.

Una vegada seleccionats els projectes, NUFRI contactarà, entre el 15 i 30 de setembre de 2021, amb les seleccionades a través dels mitjans que figurin en el formulari. El contacte servirà per a comunicar que han resultat ser les seleccionades i sol·licitar-los que, en el termini màxim de set (7) dies, responguin amb un email al correu info@ellassondeaqui.com indicant que accepten el patrocini i certificant que la proposta seleccionada encara continua vigent en la data del lliurament del patrocini.

A l'efecte del qual es preveu en el present paràgraf, el termini màxim de set (7) dies abans indicat es computarà per dies naturals comptats a partir de la comunicació, quedant inclòs el setè dia.

Si transcorregut aquest termini de set (7) dies no es rebés resposta per part d'alguna/s de la/s seleccionada/s, s'entendrà que renuncien al patrocini, i l'organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat, podent lliurar el patrocini a les següents en el rànquing de classificació.

Els noms de les guanyadores seran publicitats per a la promoció de la plataforma, marca Livinda i Grup Nufri en els canals que NUFRI consideri oportuns.

 

6.- MECÀNICA DEL CONCURS

Per a participar en el concurs, s'hauran d'emplenar el formulari que es troba en l'apartat participa de la web (www.ellassondeaqui.com/envia-tu-proyecto/), dins del primer termini de presentació (des de l'11 de desembre de 2020 i fins al 14 d'agost de 2021). Tots els projectes hauran de contenir:

 • La categoria en la qual es presenta:
  • Modalitats olímpiques
  • Elit
  • Amateur
 • El formulari amb les dades emplenades: Si hi hagués menors, el formulari d'autorització, un per cada menor.
 • Un vídeo on la o les protagonistes expliquen quin és el seu somni esportiu.
 • Una fotografia de l'esportista o membres de l'equip i/o club que presenta/an el projecte.

Cada participant podrà enviar un sol projecte al concurs de #EllasSonDeAqui per modalitat esportiva.

L'import sol·licitat per cada projecte, no podrà superar les següents quantitats segons la categoria:

 • Modalitats olímpiques: els 5.000 euros, ni ser inferior als 100 euros.
 • Elit: els 5.000 euros, ni ser inferior als 100 euros.
 • Amateur: els 3.000 euros, ni ser inferior als 100 euros.

 

7.- PATROCINI

El Consell Assessor de Ellassondeaqui, puntuaran els projectes segons els criteris de l'apartat 9, creant un ranquing per categoria, del qual es patrocinaran íntegrament, segons categoria:

 • Modalitats olímpiques: el primer projecte classificat, fins a 5.000 euros per any, cada any, durant l'actual cicle olímpic.
 • Elit: el primer projecte classificat, fins a 5.000 euros.
 • Amateur: els dos primers classificats, fins a 3.000 euros per projecte.

En el cas que algun/s del/els projectes seleccionat/s, hi hagués/n recaptat fons durant el període de promoció, en els termes previstos en l'apartat 10 d'aquestes bases i que, per tant, l'import sol·licitat per a patrocini s'hagués cobert, en tot o en part, per la via d'aquesta promoció, el patrocini que s'hauria destinat a aquest projecte, passarà al qualificat immediatament a continuació. Si, en aquest cas, succeís el mateix, el patrocini sobrant, passarà el següent i així fins a cobrir el total de patrocini previst.

El Consell Assessor es reserva el dret a desqualificar les propostes que no compleixin les condicions que s'especifiquen en aquestes bases.

 

8. CONTRACTE DE PATROCINI
 

Les dones responsables dels projectes seleccionats signaran un contracte de patrocini amb el Grup Nufri d'un any de durada per a les categories elit i amateur, per a la categoria modalitats olímpiques, per als anys restants a finalitzar el cicle olímpic actual. En el contracte, el Grup Nufri es comprometrà a patrocinar durant els anys acordats en el contracte, al projecte amb l'import sol·licitat, descomptada aquella part recaptada per la via de la promoció prevista en l'apartat 10 d'aquest contracte, en el seu cas.

Per la seva part la/les esportistes es comprometen a:

Categoria elit i modalitats olímpiques:

 • Tres directes en línia a l'any: inicio temporada, tancament de temporada i dies previs a competició internacional destacada: mundial, europeu, jocs olímpics. Aquest últim directe podria reemplaçar-se per roda de premsa presencial.

 • Presencia logotip en roba i material de competició.

 • Participació en les Jornades de Comunicació, dona i esport.

 • Dues publicacions (post) i quatre stories mensuals (dos serien la pròpia promoció dels post i les altres dues, stories en les setmanes que no hi ha post) amb presència de la marca.

 • Presencia logotip en vídeo resumeixen de competicions importants.

 • Presència en activitat anual organitzada per livinda.

Categoria amateur:

 • Foto de club/equipo amb productes, pomes, Livinda.

 • Tanca publicitària en la instal·lació de competició.

 • Presència del logotip a la roba de competició.

 • Participació en les Jornades de Comunicació, dona i esport.

 • Dues publicacions (post) i quatre stories mensuals (dos serien la pròpia promoció dels post i les altres dues, stories en les setmanes que no hi ha post) amb presència de la marca.

 • Un directe en línia a l'any.

 • Participació presencial en activitat anual organitzada per Livinda.

La no acceptació del patrocini en les condicions fixades en les presents Bases implicarà la renúncia total a aquest.

 

9.- CONSELL ASSESSOR
 

El CONCURS #EllasSonDeAqui, compta amb un Consell Assessor format per esportistes, especialistes en comunicació i professionals rellevants en els seus àmbits que seran les encarregades de seleccionar els projectes que es patrocinaran. Els integrants es poden consultar en la web: www.ellassondeaqui.com/nuestras-embajadoras/.

Els criteris que s'utilitzaran per a seleccionar els projectes, seran els següents:

 • Impacte social: possibilitat d'estar potenciant una esportista d'elit o creant un projecte social en un lloc determinat.

 • Possibilitat que surti el projecte en mitjans de comunicació.

 • Divulgació del vídeo promocional en les xarxes socials.

 • Presència del projecte i de la marca (Livinda) a les xarxes socials. Es valora l'esforç que faci l'esportista i/o equip, per a involucrar el seu entorn i aconseguir el màxim d'endegament ("Likes" i "Comparticions")

 • Originalitat en el vídeo promocional de presentació del projecte.

 • Nombre de nenes, noies o dones que es beneficien de manera directa amb el projecte.

 • Continuïtat del projecte en el futur.

 • Expectatives que els projectes tingui una continuïtat en el futur.

 • Repercussió territorial del projecte:

  • Local

  • Estatal, europeu, mundial

 • Que no disposin de cap mena d'esponsorització o patrocini econòmic.

 • No compta tenir ajudes en espècies d'empreses externes (roba, suplements i altres).

 • Que sigui condicionant l'aportació per la consecució de l'objectiu.

 • Número d'entrenadores, dirigents dones, fisioterapeutes dones, psicòlogues ... implicades en el projecte.

 

11.- ACTE DE RECONEIXEMENT DE LES SELECCIONADES
 

La o les propostes seleccionades i més representatives, triades pel Consell Assessor, seran convocades a l'acte de reconeixement de les propostes seleccionades i més representatives. El dia, hora i lloc de l'acte serà comunicat a les guanyadores amb suficient antelació.

 

12.- CONTINGUT DELS VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

 

Els vídeos no podran ser, a criteri de NUFRI, contraris a la llei, a la moral ni a l'ordre públic, ni resultar ofensius o molestos, entenent per aquests els que tenen contingut violent, pornogràfic, racista o de mal gust, o que, per qualsevol altra causa, segons el parer de NUFRI, puguin lesionar o causar perjudici a la imatge de NUFRI o terceres persones, reservant-se NUFRI la facultat d'exigir i / o procedir a la seva immediata desqualificació.

Els participants menors de 18 anys garanteixen que han obtingut el consentiment exprés dels pares, mares o tutors d'aquests menors per a l'ús i difusió de la seva imatge dins del marc d'aquest concurs i que assumeixen qualsevol responsabilitat que de la mateixa es pogués derivar, exonerant expressament a NUFRI de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

A més, s'exonera a NUFRI de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure's a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

Igualment, s'exclou a NUFRI de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure a l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració els drets de propietat intel·lectual si s'escau, i per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web.

 

13.- DIVULGACIÓ DELS VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

 

Les participants que concursen accepten que NUFRI pugui difondre en la web, xarxes socials i en mitjans de comunicació els vídeos de presentació del projecte de les participants per a incentivar la participació i difondre l'ADN de la plataforma #EllasSonDeAqui.

Totes les participants accepten, a més, que, d'acord amb les normes de les xarxes socials, els vídeos poden ser compartides per altres usuaris i altres xarxes socials. La participació en el PROJECTE suposa, per tant, l'acceptació de les normes de les xarxes socials.

 

14.- UTILITZACIÓ DEL NOM I IMATGE DE LES SELECCIONADES

 

Pel simple fet de la participació en el present CONCURS, les participants consenten que, en cas de resultar els seus projectes seleccionats, NUFRI informe i utilitzi el nom de les seleccionades i la seva procedència en totes aquelles activitats relacionades amb el patrocini, amb finalitats publicitàries o de divulgació, a través de qualsevol mitjà, sense que les seleccionades tinguin dret a rebre pagament o cap contraprestació per això i sense que aquesta difusió hagi de sotmetre's a límit temporal o territorial algun.

 

15.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i altres disposicions dictades en el seu desenvolupament, l'enviament voluntari de les dades personals (inclòs el nom, cognoms, adreça de correu electrònic i codi postal) per a l'enviament del patrocini, suposa el consentiment de les guanyadores perquè NUFRI els tracti de manera automatitzada amb la finalitat de dur a terme les gestions i comunicacions necessàries per al correcte desenvolupament del PROJECTE al qual s'adscriu. La guanyadora garanteix que totes les dades facilitades són certs.

 

16.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 

Les participants, pel mer fet de participar en EL CONCURS, accepten aquestes bases. El reconeixement com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establerts en el punt 3 d'aquestes Bases.

L'incompliment de qualsevol de les Bases per part de la participant determinarà la seva immediata eliminació.

Si la seleccionada que opta al patrocini resultés no complir amb els requisits exigits en les presents bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids o no donés les dades necessàries que li siguin sol·licitats, no accedirà als patrocinis objecte de la present promoció.

 

17.- RESPONSABILITAT

 

NUFRI no assumeix cap responsabilitat per aquelles sol·licituds que s'hagin enviat a una adreça de correu electrònic incorrecta, siguin il·legibles, s'hagin perdut, s'hagin danyat o s'hagin retardat durant el procés de transmissió/envio per qualsevol raó.

 

18.- LLEI D'APLICACIÓ I JURISDICCIÓ.

 

La Promoció estarà subjecta a totes les lleis i reglaments espanyols d'aplicació.

NUFRI i les participants en la Promoció, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Lleida, per a qualsevol controvèrsia i que pogués derivar-se de la Promoció.